මහර බන්ධනාගාර ගැටුමේ දර්ශන

- adaderana.lk

මහර බන්ධනාගාරයේ පසුගිය දා ඇති වු නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වය පිළිබඳ දර්ශන බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කර තිබේ.

You may also like

- colombotelegraph.com

[…]The post Ranil’s Cabinet Trap & Aragalaya appeared first on Colombo Telegraph.

- adaderana.lk

Chennai Airport police has arrested two Sri Lankan nationals who allegedly robbed gold jewellery from a Sri Lankan passenger after posing as Customs officers, The Hindu reported.

- adaderana.lk

The Government of Sri Lanka has lifted the ban imposed on six international Tamil organisations.

- economynext.com

Electricity prices were last hiked in 2013 however were slashed almost by 25% in 2014

- economynext.com

A total of 27 officials are due to receive monetary compensation, according to the Sunday Times report.

- adaderana.lk

Four more persons from Sri Lanka landed in the Indian waters on an illegal vessel in the wee hours of Saturday, owing to the economic crisis in the island nation, the Hindu reported.

Entertainment:View All

Technology:View All

Local News

Local News

Sri Lanka News

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Rev-Creations, Inc