හෙට සිට බස් ගමන් ආරම්භය වෙනස් ක්‍රමවේදයකට

- adaderana.lk

හෙට (07) සිට සෑම ගමන්වාරයක් ආරම්භයේදීම බස් රථ දෙකක් ධාවනය කිරීම සඳහා කටයුතු යොදා ඇති බව ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා පවසයි.

You may also like

- economynext.com

The new price of a 12.5kg gas cylinder has been reduced by 1,050 rupees effective Wednesday August 17.

- adaderana.lk

A Grama Niladhari officer who allegedly threw an 8-year-old child into a canal has been arrested by the police.

- adaderana.lk

The Monetary Board of the Central Bank of Sri Lanka (CBSL) has decided to maintain the Standing Deposit Facility Rate (SDFR) and the Standing Lending Facility Rate (SLFR) of the Central Bank at their current levels of 14.50 per cent and 15.50 per cent, respectively.

- news.lk

Media Release Foreign Minister briefs the Diplomatic Corps on current developments

- news.lk

Sri Lanka Navy apprehend 10 individuals, suspected to be on an illegal migration attempt to a foreign country via sea, during a special operation conducted in seas off Kurusapadu, Talaimannar on the night of 16th August 2022.

- economynext.com

ECONOMYNEXT – Sri Lanka’s central bank said it was holding its policy rates at 15.50 percent, while data showed market interest rates are close to twice the rate and private credit and imports falling. Monetary Policy Review: No. 06 – August 2022The Central Bank of Sri Lanka maintains policy interest rates at their current levelsThe Monetary Board of the Central Bank of Sri Lanka...

Entertainment:View All

Technology:View All

Local News

Local News

Sri Lanka News

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Rev-Creations, Inc