විස හාල් ගැන සොයන්න සාම්පල රසායනාගාරවලට - සැක නම් දැනුම්දීමට අංකයක්

- adaderana.lk

ආනයනික සහල්වල විස රසායනික ද්රව්ය ඇති බව පළිබෝධනාශක රෙජිස්ටාර් කාර්යාලය සිදුකළ පරීක්ෂණයකදී තහවුරු වී ඇතැයි සතිඅන්ත පුවත්පත් දෙකක් අද (18) වාර්තා කර තිබුණි.

You may also like

- adaderana.lk

The Public Utilities Commission of Sri Lanka (PUCSL) has approved power cuts of 02 hours and 20 minutes for Monday, 26th September.

- colombogazette.com

Climate change has become the primary challenge of the 21st century. Now that “net zero” goals for carbon emission have gained near-universal acceptance, they will begin to drive transformational economic change through massive waves of investment. Change will sweep across virtually every major industry and activity (from energy to transport, and construction to heavy industry), […]

- colombogazette.com

Last fortnight, when the Indian Naval Ship Vikrant was commissioned into the navy’s fleet, we joined a group of just five countries that each operate more than one aircraft carrier. In addition to the 44,000-tonne INS Vikramaditya, bought from Russia, we will have the brand new 45,000-tonne INS Vikrant. China, Italy and the United Kingdom also have two carriers […]

- colombogazette.com

Massive preparations are being made in the winter capital of Jammu to Celebrate the first Public Holiday on the birth Anniversary of Maharaja Hari Singh, the last Dogra ruler of the erstwhile state of J&K. The government has formally announced the Public Holiday on September 23, since then there is a great excitement among the people. According to sources, preparations are in full swing to org...

- colombogazette.com

China has offered Pakistan’s visiting Army Chief technical help as the country deals with record floods but did not announce any substantial financial assistance that its “all-weather” ally has been seeking. Both Pakistan and Sri Lanka, facing financial stress, have been engaged in long-running talks with Beijing for assistance, but with negotiations in both cases […]

- colombogazette.com

Shri Maharaja Gulab Singh Hospital (SMGSH) in Jammu, the winter capital of Jammu and Kashmir, is a major hospital. It plays a key role in providing medical facilities to children and pregnant women across the province. Although Government Medical College Hospitals have been established in Kathua, Udhampur, Kathua and Rajouri districts, even today most pregnant […]

Entertainment:View All

Technology:View All

Local News

Local News

Sri Lanka News

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Rev-Creations, Inc