විශේෂඥ වෛද්යවරුන් නොමැති වීමෙන් කරාපිටිය පිළිකා රෝහලේ ළමා වාට්ටුව වැසේ

- lankatruth.com

මහරගම අපේක්ෂා රෝහල හැරුණවිට දිවයිනේ ඇති එකම පිළිකා ළමා වාට්ටුව ඇත්තේ කරාපිටිය පිළිකා රෝහලේය. එහෙත් එම ළමා වාට්ටුව සම්පූර්ණයෙන්ම වසා […]

The post විශේෂඥ වෛද්යවරුන් නොමැති වීමෙන් කරාපිටිය පිළිකා රෝහලේ ළමා වාට්ටුව වැසේ appeared first on Lanka Truth | සිංහල | Latest and Breaking News from Sri Lanka.

You may also like

- colombogazette.com

The Parliament complex was reopened for the public and over 100 students from Ladies’ College Colombo visited the building today, the Parliament media unit said. Restrictions were imposed on visitors to the Parliament complex owing to the Covid-19 pandemic. However, the restrictions have now been lifted and university students, government-registered higher education institutions and foreigne...

- adaderana.lk

An armed robbery has been reported at a pharmacy in the Pannipitiya area today (26).

- adaderana.lk

President Ranil Wickremesinghe says that discussion on restructuring Sri Lanka s bilateral debt has already commenced with India and China at a lower level and that he is visiting Japan to discuss their role it the process.

- economynext.com

We need to show that an airline can be run well when privatized

- colombogazette.com

The Ceylon Petroleum Corporation (CPC) is at war with the Public Utilities Commission of Sri Lanka (PUCSL) over the quality of crude oil. PUCSL Chairman Janaka Ratnayake had alleged that the CPC had imported the wrong type of crude oil which could not be used to generate electricity. Power and Energy Minister Kanchana Wijesekera, however, […]

- colombogazette.com

The Supreme Court has ordered not to proceed with the case against President Ranil Wickremesinghe over the Easter Sunday attacks. The order was given on the basis that Wickremesinghe is the current President. He was the Prime Minister at the time the Easter Sunday attacks took place. The Supreme Court noted that under Article 35(1) […]

Entertainment:View All

Technology:View All

Local News

Local News

Sri Lanka News

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Rev-Creations, Inc