අධි කෘශභාවය නිසා දරුවන් මරණයට පවා පත්විය හැකියි

- adaderana.lk

මන්දපෝෂණ තත්ත්වය නිසා ඇතිවන අධි කෘශභාවයට දරුවන් ගොදුරු වුවහොත් එම දරුවන් මරණයට පවා පත්විය හැකි බව ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්යවරුන් පවසයි.

You may also like

- news.lk

World Children and Elder’s Day Message

- news.lk

The Ministerial Consultative Committee on Justice is scheduled to meet on the 4th at 2.00 pm in Parliament to consider the twenty-second Constitution Amendment Bill to be debated in Parliament on the 6th and 7th.

- colombogazette.com

President Ranil Wickremesinghe returned to Sri Lanka today after an official visit to Japan and the Philippines.

- adaderana.lk

A defiant Vladimir Putin proclaimed Russia s annexation of a swathe of Ukraine in a pomp-filled Kremlin ceremony, promising Moscow would triumph in its Âspecial military operation against Kyiv even as some of his troops faced potential defeat.

- adaderana.lk

Ambassador of the United States to Sri Lanka, Julie Chung says Sri Lanka needs to improve its business environment and investment framework environment in order to tap into foreign direct investment.

- colombogazette.com

MAS Holdings, South Asia’s largest apparel tech manufacturer, unveiled the official cricket jersey to be worn by the Sri Lankan national team at the International Cricket Council (ICC) Men’s T-20 World Cup in Australia this year. The jersey was handed over by the Chairman of MAS Holdings, Mahesh Amalean and the Chief Executive Officer (CEO) […]

Entertainment:View All

Technology:View All

Local News

Local News

Sri Lanka News

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Rev-Creations, Inc