විදුලි කප්පාදුවය යළි දීර්ඝ කරයි… හෙට සිට පැය 02ත් ඉක්මවයි…

- lankatruth.com

හෙට (23) සිට ලබන 25 වන දා දක්වා දිනකට පැය 02යි විනාඩි 20ක කාලයක විදුලි කප්පාදුවක් සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට […]

The post විදුලි කප්පාදුවය යළි දීර්ඝ කරයි… හෙට සිට පැය 02ත් ඉක්මවයි… appeared first on Lanka Truth | සිංහල | Latest and Breaking News from Sri Lanka.

You may also like

- economynext.com

6 and 12 month yield on tap

- adaderana.lk

The State Minister of Finance, Ranjith Siyambalapitiya has requested the heads of state banks to consider the possibility of granting financial relief for the entrepreneurs who have obtained loans while safeguarding the financial status of the banks.

- adaderana.lk

A group of youths including State Minister Prasanna Ranaweera s son have been arrested by Kiribathgoda Police and released on police bail in connection with an incident of assaulting two schoolboys I the Kiribathgoda area.

- adaderana.lk

Three individuals in possession of 150 kilograms of Kerala cannabis have been arrested in the Mannar area.

- adaderana.lk

The Court of Appeal has issued a writ order cancelling all decisions and recommendations by the Presidential Commission of Inquiry (PCoI) on incidents of political victimization against Deputy Solicitor General Janaka Bandara, says Ada Derana reporter.

- adaderana.lk

President Ranil Wickremesinghe has concluded his official two-day visit to Japan and is set to depart Tokyo shortly.

Entertainment:View All

Technology:View All

Local News

Local News

Sri Lanka News

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Rev-Creations, Inc