කෑම නැත්නම් රනිල්ට කියන්න – දුරකතන අංක මෙන්න

- lankatruth.com

අටවන ජනාධිපති රනිල් වික්රමසිංහගේ උපදෙස් මත ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ ආහාර සුරක්ෂිතතා ඒකකයක් පිහිටුවා ඇතැයිද ආහාර නොමැති ප්රශ්නයක් ඇතිනම් දැනුම් දෙන […]

The post කෑම නැත්නම් රනිල්ට කියන්න – දුරකතන අංක මෙන්න appeared first on Lanka Truth | සිංහල | Latest and Breaking News from Sri Lanka.

You may also like

- economynext.com

Sri Lanka's delay in coal imports has threatened extended power cuts

- economynext.com

Stock market has seen the highest monthly foreign inflow this month in more than 10 years

- economynext.com

Sri Lanka is struggling to secure dollar earnings and that has threatened its fuel, gas imports.

- adaderana.lk

An advanced payment was settled today for the second cargo of coal, Minister of Power Energy Kanchana Wijesekera said today, offering an update on the fuel and coal procurement process.

- news.lk

A discussion on the national weather plan contributing to the development of the country was held yesterday (29) at the Presidential Secretariat under the leadership of President's Secretary Saman Ekanayake and the Deputy Leader of the United National Party, President's Advisor on Climate Change Ruwan Wijewardene.

- economynext.com

“I will not allow you to venerate Satanic music for Satan in my city,” Senanayake was heard saying.

Entertainment:View All

Technology:View All

Local News

Local News

Sri Lanka News

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Rev-Creations, Inc