විදුලි පාරිභෝගිකයින්ට සුබ ආරංචියක්

- adaderana.lk

නඩත්තු කටයුතු හේතුවෙන් නතර කර තිබු නොරොච්චෝලේ බලාගාරයේ දෙවන ජනන යන්ත්රය අද (23) ජාතික පද්ධතියට එක් කිරීමට නියමිතව තිබේ.

You may also like

- adaderana.lk

An event of the Supreme Lanka Coalition (Uttara Lanka Sabhagaya) had reportedly been organized to be held today (Nov. 27), at the Hanguranketha Cultural Centre.

- adaderana.lk

The Public Utilities Commission of Sri Lanka (PUCSL) has approved power cuts of two hours and 20 minutes on November 28 and November 29.

- adaderana.lk

A young woman has drowned in the Divul Wewa reservoir at the Hindogama area in Anuradhapura.

- adaderana.lk

The Litro Gas Company says that limited LP gas stocks will be released to the market until next Wednesday (Nov. 30).

- colombotelegraph.com

[…]The post Mahindāgamanaya 3 appeared first on Colombo Telegraph.

- adaderana.lk

The Food Policy Committee that met on November 24 has recommended to reduce the Special Commodity Tax (SCL) rate.

Entertainment:View All

Technology:View All

Local News

Local News

Sri Lanka News

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Rev-Creations, Inc