සදීෂ් සෙල්වරාජ්ගේ “ශීත දේශයේ පොරවනයන්” එළිදැක්වේ

- lankatruth.com

ලාංඛේය තරුණ ලෙඛයෙකු වන, මාධ්යවේදී සදීෂ් සෙල්වරාජ්ගේ ප්රථම කෘතිය වන “කුලිරුම් තේසත්තුක් කම්බලිගල් (ශීත දේශයේ පොරවනයන්)” එළිදැක්වීම පසුගිය 22 වනදා […]

The post සදීෂ් සෙල්වරාජ්ගේ “ශීත දේශයේ පොරවනයන්” එළිදැක්වේ appeared first on Lanka Truth | සිංහල | Latest and Breaking News from Sri Lanka.

You may also like

- adaderana.lk

Sri Lanka player Wanindu Hasaranga has been handed an official reprimand for breaching Level 1 of the ICC Code of Conduct during the third ODI of the ICC Men s Cricket World Cup Super League series against Afghanistan in Pallekele on Wednesday.

- adaderana.lk

President Ranil Wickremesinghe said that a bill on gender equality and women s empowerment will be submitted to Parliament soon and he has instructed the women parliamentarians caucus to prepare the bill.

- adaderana.lk

Sri Lanka aims to attract nearly 1.5 million tourists in 2023, Minister of Tourism Harin Fernando said, adding that their main focus lies for the year 2024.

- adaderana.lk

Police have arrested a tuition class teacher over an alleged incident of raping a 15-year-old girl in the Pannala area.

- colombogazette.com

Women Parliamentarians and women staff officers dressed in orange today to support 16 days of activism against Gender Based Violence (GBV). Accordingly, a wristband with the message “Let’s Unite to end Gender Based Violence” was presented to President Ranil Wickramasinghe by the Chairperson of the Women Parliamentarians Caucus, Member of Parliament (Dr.) Sudarshanee Fernandopulle along […]

- colombogazette.com

The apparel industry in Sri Lanka which is aiming towards USD 8 billion in export revenue by 2025, has called on the Government to secure more Free Trade Agreements (FTA). Chairman of the Sri Lanka Apparel Exporters Association (SLAEA) Indika Liyanahewage highlighted five key policy reforms that are imperative for the industry to move forward. […]

Entertainment:View All

Technology:View All

Local News

Local News

Sri Lanka News

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Rev-Creations, Inc