සිසුවිය 'මවක් ' කළ වැරදි වාර්තාව නිසා අසාධාරණයට ලක් වූ දැරියට යුක්තිය ඉටු කරන්නේ කෙසේද?

- bbc.co.uk

ආර්ථික ගැටලු නිසා පාසල් නොයන බවට මාධ්ය වෙත ප්රකාශයක් කළ අවුරුදු 13ක දැරියක ගැන තමන් ජනාධිපති ලේකම්ට යොමු කළ ලිපියේ අන්තර්ගත කරුණු නිවැරදි නොවන බව පසුව දැනගන්නට ලැබුණු බව පොළොන්නරුව දිස්ත්රික් ලේකම් ඩබ්ලිව්. ඒ. ධර්මසිරි BBC සිංහල සේවයට පැවසුවේය.

You may also like

- adaderana.lk

President Ranil Wickremesinghe has given directives to publish a special gazette notification suspending the importation of rice to Sri Lanka with immediate effect, the Ministry of Agriculture says.

- adaderana.lk

The pollution level of the airflow from India to Sri Lanka is receding fast, the National Building Research Organization (NBRO) says.

- adaderana.lk

South Koreans are set to become one or even two years younger - at least on official paperwork.

- adaderana.lk

The severe cyclonic storm ÂMandous is likely to move west-northwestwards and cross northern Tamil-Nadu, Puducherry and South Andhra Pradesh coast over Southwest Bay of Bengal tonight (Dec 09), the Department of Meteorology says.

- island.lk

… likens it to what happened to Russia with Gorbachev reforms By Saman Indrajith Samagi Jana Balavegaya MP Patali Champika Ranawaka told Parliament yesterday that the government’s plans to restructure the Ceylon Electricity Board would certainly lead to disaster. “These privatisation plans, if permitted, would have the same consequences as the economic reforms in Russia […]

- island.lk

By Saman Indrajith President Ranil Wickremesinghe yesterday (08) told Parliament that Ceylon Electricity Board (CEB) had incurred losses to the tune of Rs 300 billion since 2013. “We increased electricity tariff in August, but we will lose Rs 150 billion this year. If there is a drought next year we will need to find Rs […]

Entertainment:View All

Technology:View All

Local News

Local News

Sri Lanka News

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Rev-Creations, Inc