වකුගඩු ජාවාරමේ චෝදනා එල්ලවූ රෝහල ගැන සෞඛ්ය අමාත්යාංශයෙන් පියවරක් 

- adaderana.lk

බොරැල්ලේ පෞද්ගලික රෝහලක සිදුකෙරුණු වකුගඩු ජාවාරම සම්බන්ධයෙන් අද දෙරණ 'උකුස්සා' සිදුකළ අනාවරණයෙන් පසුව එහි අවයව බද්ධ කිරීම සෞඛ්ය අමාත්යාංශය විසින් තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබේ.

You may also like

- colombotelegraph.com

[…]The post Danushka’s Sex Scandal: Time For “Me Too Aragalaya” In Sri Lanka appeared first on Colombo Telegraph.

- news.lk

 • The Opposition Leader has got the Dhamma and Sangha mixed up - President   

- adaderana.lk

President Ranil Wickremesinghe has questioned the actions of monks in the recent past, accusing several of them who enter universities do so as monks , however, leave as laymen .

- adaderana.lk

Sri Lanka Police today (Nov 29) confirmed that the individual who was hacked to death in Mattakkuliya yesterday (Nov 28) was, in fact, a suspect arrested in connection with the Easter Sunday attacks in 2019.

- adaderana.lk

Major General Channa Weerasuriya has been appointed as the Chief of staff of the Sri Lanka Army, the Army Media Division reported.

- adaderana.lk

Cabinet Spokesman Bandula Gunawardena has assured that efforts are currently underway to provide relief measures to students who were unable to attend school owing to various issues in the recent past.

Entertainment:View All

Technology:View All

Local News

Local News

Sri Lanka News

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Rev-Creations, Inc