අතිරේක මහෙස්ත්රාත්වරිය ගැන පැමිණිල්ලක්

- adaderana.lk

අන්තර් විශ්වවිද්යාල ශිෂ්ය බල මණ්ඩලයේ කැඳවුම්කරු වසන්ත මුදලිගේ සම්බන්ධව විභාග වන නඩුව කොළඹ අතිරේක මහෙස්ත්රාත් තරංගා මහවත්ත මහත්මිය විසින් අද (17) කොළඹ ප්රධාන මහෙස්ත්රාත්වරයා වෙත යොමුකරනු ලැබීය.

You may also like

- adaderana.lk

A former top FBI official in New York has been arrested over his ties to a Russian oligarch, law enforcement sources told ABC News Monday.

- news.lk

The Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) – 2023 bilateral exercise successfully concluded in Sri Lanka on 26th January 2023. Hosted by the U.S. Pacific Fleet in partnership with the Sri Lanka Navy, CARAT – 2023 Exercise was held in Colombo, Trincomalee and Mullikulam from 19th to 25th January.

- adaderana.lk

The bilateral exercise titled Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) 2023 successfully concluded in Sri Lanka on Thursday (Jan. 26). Hosted by the U.S. Pacific Fleet, in partnership with Sri Lanka Navy, CARAT 2023 was held in Colombo, Trincomalee and Mullikulam from January 19-25.

- adaderana.lk

Sri Lanka Police have arrested 11 suspects in total in connection with the murder of a man in Kopay.

- island.lk

BBC reported that Rebel police officers rioted in Haiti’s capital Port-au-Prince on Thursday following the killing of more than a dozen colleagues by criminal gangs. The rioting officers blame the government for not taking action. More than 100 demonstrators blocked streets, burned tyres, broke security cameras and damaged vehicles. Local media said several officers broke […]

- island.lk

BBC reported that archaeologists say they have found a gold leaf-covered mummy sealed inside a sarcophagus that had not been opened for 4,300 years. The mummy, the remains of a man named Hekashepes, is thought to be one of the oldest and most complete non-royal corpses ever found in Egypt. It was discovered down a […]

Entertainment:View All

Technology:View All

Local News

Local News

Sri Lanka News

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Rev-Creations, Inc