නාමයෝජනා බාරගැනීමේ අවසන් දිනය අද

- lankatruth.com

මේ වනවිට කැඳවා ඇති පළාත් පාලන මැතිවරණයේ නාමයෝජනා බාර ගැනීම අද (21) මධ්යාන 12න් අවසන් වීමට නියමිතය. නාමයෝජනා බාරගැනීම ආරම්භ […]

The post නාමයෝජනා බාරගැනීමේ අවසන් දිනය අද appeared first on Lanka Truth | සිංහල | Latest and Breaking News from Sri Lanka.

You may also like

- adaderana.lk

Several Fundamental Rights (FR) petitions filed demanding the annulment of former President Gotabaya Rajapaksa s decision to pardon former MP Duminda Silva, who was convicted and sentenced to death over the murder of Bharatha Lakshman Premachandra, was taken up before the Supreme Court this morning (07 Feb.).

- adaderana.lk

An individual believed to be involved in a human trafficking racket was arrested during a raid in the Ambalanthota area on Sunday (05 Feb).

- adaderana.lk

The Cabinet of Ministers has given the approval to appoint committees to conduct a systematic review on 10 ministries to which a higher portion of allocations are made from the annual budget estimations.

- adaderana.lk

The Election Commission of Sri Lanka has noted that in the event the relevant authorities fail to comply with their fund request required to cover the basic expenses of the upcoming Local Government (LG) election, the matter will be taken to court.

- adaderana.lk

Former Deputy Minister Sarana Gunawardena was today (07 Feb.) granted bail by the Colombo High Court from a case filed by the Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption (CIABOC).

- colombogazette.com

By Easwaran Rutnam The European Union (EU) says the Prevention of Terrorism Act (PTA) remains “problematic” and steps taken so far to address issues over the law are not sufficient. The EU Ambassador to Sri Lanka, Denis Chaibi, noted that the PTA is problematic as there is no judicial review and could be used for […]

Entertainment:View All

Technology:View All

Local News

Local News

Sri Lanka News

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Rev-Creations, Inc