එළවළු හා පලතුරු වගා කරන්න වවුනියාව ගොවීගේ විශාල උනන්දුවක්

- adaderana.lk

වස විෂ නැති එළවළු හා පලතුරු වගා කිරීම සඳහා වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවීන් තුළ විශාල උනන්දුවක් ඇති බව වවුනියාව දිස්ත්‍රික් සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ වයි.යෝගේස්වරන් මහතා සඳහන් කරයි.

You may also like

- adaderana.lk

Minister of Agriculture Mahinda Amaraweera says that the programme to distribute rice free of charge for 2.9 million families will commence tomorrow (March 27).

- adaderana.lk

The sword used in the mutilation of a man in Koralawella in Moratuwa recently, has been found among the rocks in the coastal area off the Mosses Road area in Egoda Uyana this morning (March 26), says the Mt. Lavinia Divisional Crimes Unit.

- adaderana.lk

Minister of Transport and Highways Bandula Gunawardene states that permission will be granted for anyone to carry out trade activities on the sides of the roads in all parts of the island during the upcoming New Year festive season.

- onlanka.com

The State need not engage in business as its mandate is to provide services such as education and maintain law and order, President Ranil Wickremesinghe said Thursday defending plans to divest government-held shares of seven state owned enterprises (SOEs).The post State need not do business, says President, Seven State Owned Enterprises to be divested appeared first on Sri Lanka News - Latest Brea...

- adaderana.lk

The body of the inmate who drowned while escaping from the open-air prison in Pallekele and attempting to across the Mahaweli River has been recovered.

- adaderana.lk

A powerful tornado cut a devastating path through Mississippi Friday night, killing more than two dozen people and obliterating dozens of buildings, as it stayed on the ground for more than an hour.

Entertainment:View All

Technology:View All

Local News

Local News

Sri Lanka News

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Rev-Creations, Inc