අලුත් අවුරුදු දින දෙකේ වරායේ බහලු මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව (ඡායාරූප)

- hirunews.lk

අලුත් අවුරුදු දෙදින තුල ජයබහලු පර්යන්තය හා සමගි බහලු පර්යන්තයේ බහලු මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව කාර්යක්ෂමව සිදුවූ බව ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය පවසනවා. ඒ අනුව අප්‍රේල් 13 වනදා අඩි 20 සම ඒකක බහලු 7459 ක් සහ අප්‍රේල්... Read More

You may also like

- colombogazette.com

Fatym Collection, which aims to bring clients true fashion at affordable prices, opened its flagship store at the One Galle Face Mall recently. The store was inaugurated by the Mayoress of Colombo, Rosy Senanayaka. The brand strives to create fashion that is modern, elegant, and active to suit the modern woman of today. All the […]

- colombogazette.com

A passenger from Sri Lanka has tested positive for Covid after arriving in Tamil Nadu. IANS reported that two passengers, one from Singapore and the other from Sri Lanka tested positive on arrival from international destinations. This came following a random Covid test being done at the Chennai International Airport. The Tamil Nadu health department […]

- colombogazette.com

Sandun Pathirana’s career journey spans over three decades, during which he has gained extensive experience in setting up and managing operations in markets in South Asia and the Middle East. He is a regional specialist in his field, having worked for leading conglomerates and multinational freight and logistics companies. Sandun started his logistics career in […]

- island.lk

Weather forecast issued at 05.30 a.m. on 31 March 2023 by the Department of Meteorology Showers or thundershowers will occur at a few places in Western, Sabaragamuwa and North-Western provinces and in Anuradhapura, Kandy, Nuwara-Eliya, Galle and Matara districts during the afternoon or night. Winds will be south-easterly or variable in direction and wind speed […]

- colombogazette.com

Former US President Donald Trump is likely to be arrested and charged over hush money payments made to a porn star just before the 2016 presidential election. The details of the charges he faces have not yet been released. A grand jury has voted to indict him after investigating a $130,000 pay-out to Stormy Daniels […]

- island.lk

Easter Sunday carnage By Shamindra Ferdinando The main Opposition Samagi Jana Balawegaya (SJB) yesterday (30) questioned the veracity of a police headquarters declaration that one of the Easter Sunday bombers Achchi Muhammadu Mohamed Hasthun’s wife Pulasthini Mahendran alias Sarah Jasmin had been killed on the night of April 26, 2019 at Sainthamaruthu. The media was […]

Entertainment:View All

Technology:View All

Local News

Local News

Sri Lanka News

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Rev-Creations, Inc