දිස්ත්රික්ක 7ක් නායයෑමේ අවදානමක

- lankatruth.com

දිවයිනේ පවතින තද වැසි සහිත කාලගුණික තත්වයන් හේතුවෙන් ප්රධාන දිස්ත්රික්ක 7ක් නායයෑමේ අවදානමකට ලක්ව ඇතැයි ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය සඳහන් […]

The post දිස්ත්රික්ක 7ක් නායයෑමේ අවදානමක appeared first on Lanka Truth | සිංහල | Latest and Breaking News from Sri Lanka.

You may also like

- onlanka.com

Due to the high demand during the festive season and the delay in the arrival of the ordered gas shipments to Sri Lanka, limited LP gas stocks will be released to the market until next Wednesday (November 30), The Litro Gas Company said.The post Litro Gas to release limited gas stocks to market until Wednesday appeared first on Sri Lanka News - Latest Breaking News in Sri Lanka - ONLANKA News.

- onlanka.com

Although the maximum number of inmates that can be held in the prisons across Sri Lanka is about 13,200, the entire prison system holds more than 26,000 inmates and among them, 16,000 are suspects, the Department of Prisons said.The post Sri Lanka’s prisons overloaded and exceeded capacity by 300% appeared first on Sri Lanka News - Latest Breaking News in Sri Lanka - ONLANKA News.

- adaderana.lk

Minister of Education, Susil Premajayantha says that the G.C.E Ordinary Level examination for the academic year 2022 will be held at the end of April or the beginning of May, the next year.

- adaderana.lk

An event of the Supreme Lanka Coalition (Uttara Lanka Sabhagaya) had reportedly been organized to be held today (Nov. 27), at the Hanguranketha Cultural Centre.

- adaderana.lk

The Public Utilities Commission of Sri Lanka (PUCSL) has approved power cuts of two hours and 20 minutes on November 28 and November 29.

- adaderana.lk

A young woman has drowned in the Divul Wewa reservoir at the Hindogama area in Anuradhapura.

Entertainment:View All

Technology:View All

Local News

Local News

Sri Lanka News

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Rev-Creations, Inc