දෙවන එලිසබෙත් රැජිනගේ අවමංගල්යය : පැමිණ සිටියේ කවුද? නොපැමිණියේ කවුද?

- bbc.co.uk

දශක ගණනාවකට පසුව පැවති විශාලතම රාජ්ය තාන්ත්රික රැස්වීම්වලින් එකක් වන දෙවන එලිසබෙත් රැජිනගේ අවමංගල්ය උත්සවයට රාජ්ය නායකයින්, දේශපාලනඥයින් සහ ප්රසිද්ධ පුද්ගලයන් 2,000 ක් පමණ සහභාගී විය.

You may also like

- adaderana.lk

Four Sri Lankans have been arrested by the Customs unit on arrival at the Bandaranaike International Airport (BIA), with 22 kilograms of smuggled gold.

- colombogazette.com

India’s financial capital Mumbai has been witnessing “very poor” air quality in recent days. It’s capital Delhi that usually makes headlines for having dangerous levels of air pollution during the winter months. But Mumbai, which has a vast coastline and is considered to have better air quality, has overtaken Delhi in pollution levels this week. […]

- colombogazette.com

Speaker Mahinda Yapa Abeywardena was today asked to look into the behaviour of Samagi Jana Balawegaya (SJB) MP Nalin Bandara in Parliament yesterday. Government MPs raised concerns over some of the comments made by the MP towards State Minister Diana Gamage. Parliament cameras captured MP Nalin Bandara gesture towards State Minister Diana Gamaga just before […]

- island.lk

Air quality index levels with respect to PM2.5 for 08:000 hours on 9th December 2022  indicate  moderate level at Colombo 07, Jaffna, Kurunegala, Kegalle, Vavuniya, Kandy, Rathnapura, Embilipitiya, Trincomalee, Mullaitivu, Kalutara, Hambantota, Polonnaruwa and good level at all cities.

- adaderana.lk

A senior officer at Sri Lanka Administrative Service, Engineer SMDLKD Alwis has bebbappointed as the new chairman of the Sri Lanka Transport Board (SLTB).

- colombogazette.com

The air quality in Sri Lanka recorded an improvement today after being at unhealthy levels yesterday. The air quality in Colombo was recorded at 97 today, down from 186 yesterday. The air quality in other parts of the country also improved. The Government had decided to close all schools in the country today owing to […]

Entertainment:View All

Technology:View All

Local News

Local News

Sri Lanka News

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Rev-Creations, Inc