ලොස් ඇන්ජලීස් ආසන්නයේ වෙඩිතැබීමක්

- adaderana.lk

අමෙරිකාවේ ලොස්ඇන්ජලීස් නගරය ආසන්යේ පිහිටි ව්යාපාරික ස්ථානයක් තුළදී සිදුකළ වෙඩි තැබීමකින් 09 දෙනෙකු මියගොස් තිබේ.

You may also like

- colombotelegraph.com

[…]The post Prospects For NPP/JVP At The Next Election appeared first on Colombo Telegraph.

- colombotelegraph.com

[…]The post 75 Years Of Independence: A Tale Of Two Compacts & Two Economies appeared first on Colombo Telegraph.

- colombogazette.com

President Ranil Wickremesinghe today defended his “unpopular” decisions saying it has helped resolve some of the critical issues in the country. Addressing the nation this evening, the President said that regardless of the obstacles the “anarchist political forces seek to create”, he will continue the new reform program with the majority of people who love […]

- adaderana.lk

Chairman of the Lanka Coal Company, Shehan Sumanasekera, has raised concerns about the continuation of operations at the Norochcholai power plant if the required funds for coal purchase are not obtained.

- adaderana.lk

Belarus and Sri Lanka have identified ways to intensify contacts in business and education.

- onlanka.com

Sri Lanka President Ranil Wickremesinghe addressed the nation this evening (February 04), in view of Sri Lanka’s 75th Independence Anniversary.The post Sri Lanka President’s Special Address to the Nation on 75th Anniversary of Independence appeared first on Sri Lanka News - Latest Breaking News in Sri Lanka - ONLANKA News.

Entertainment:View All

Technology:View All

Local News

Local News

Sri Lanka News

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Rev-Creations, Inc