රුවන්වැලි සෑයේ චුඩා මාණික්යත් අතුරුදහන්

- lankatruth.com

අනුරාධපුර ඓතිහාසික රුවන්වැලි සෑ චෛත්යයේ චුඩා මාණික්ය කිසියම් පිරිසක් විසින් සොරකම් කර ඇති බව පැවසේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් ලද පැණිල්ලක් මත […]

The post රුවන්වැලි සෑයේ චුඩා මාණික්යත් අතුරුදහන් appeared first on Lanka Truth | සිංහල | Latest and Breaking News from Sri Lanka.

You may also like

- colombotelegraph.com

[…]The post Aiyo Sirisena! Cut Out The Bluff! appeared first on Colombo Telegraph.

- onlanka.com

Sri Lanka Police have fired tear gas and used water cannons to disperse protestors near the Elphinstone Theatre in Maradana, a short while ago.The post Police fire tear gas at protestors in Maradana appeared first on Sri Lanka News - Latest Breaking News in Sri Lanka - ONLANKA News.

- onlanka.com

China’s government on Friday confirmed it is offering Sri Lanka a two-year moratorium on loan repayments as the Indian Ocean island nation struggles to restructure $51 billion in foreign debt that pushed it into a financial crisis.The post China confirms two-year debt moratorium offer for Sri Lanka appeared first on Sri Lanka News - Latest Breaking News in Sri Lanka - ONLANKA News.

- colombogazette.com

US President Joseph R. Biden says he looks forward to strengthening and deepening the bilateral friendship with Sri Lanka even further. Biden conveyed his best wishes to President Ranil Wickremesinghe and the people of Sri Lanka on the occasion of the 75th Anniversary of Sri Lankan Independence. The US President stated that he looks forward […]

- colombotelegraph.com

[…]The post colombotelegraph.com – Sri Lanka And Its Passion For Gambling appeared first on Colombo Telegraph.

- colombotelegraph.com

[…]The post Don’t Get Duped: Strategies for Avoiding Unsafe Online Casino Sites appeared first on Colombo Telegraph.

Entertainment:View All

Technology:View All

Local News

Local News

Sri Lanka News

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Rev-Creations, Inc